W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2017 r. - opłaty adiacenckie

XML

Szczegóły

zamówienie na Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2017 r. - opłaty adiacenckie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Skarżysko-Kamienna

tryb zamówienia zamówienie z wolnej ręki

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

Treść

ZAPROSZENIE

do składania ofert na: „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2017 r.”

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na: „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2017 r.”

 I.     Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej ( kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej ) w następujących ulicach: 1 Maja, Jeżynowej, Jarzębinowej, Poziomkowej, Borówkowej, Jagodowej, Porzeczkowej, Malinowej, Grzybowej, Łyżwy, Langiewicza, Oleśnickiej, Czachowskiego, Gierymskiego, Głogowej, Żytniej, Obuwniczej, Ekonomii, Wesołej. Przybliżona ilość  działek – max 150 szt.

II.    Założenia ogólne
1.    Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
2.    Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych, oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów) oraz badaniem ksiąg wieczystych.
3.    Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, do umieszczenia stosownej klauzuli, w operacie szacunkowym, potwierdzającej jego aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, że po okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, wartości przedstawione w operacie szacunkowym nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).
4.    Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego do sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).
5.    Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
6.    Wykonawca zobowiązany jest wykonać 2 egzemplarze operatu szacunkowego dla każdej ulicy ewentualnie kilku ulic, gdzie łączna liczba wycenianych działek będzie mniejsza niż 30.
7.    Dla przedmiotowego zadania będzie sporządzona  umowa obowiązująca od daty jej podpisania do dnia 31.12.2017 r. Wyceny będą zlecane sukcesywnie według potrzeb zamawiającego.
8.    W ramach umowy Zamawiający będzie zlecał, w miarę pojawiających się potrzeb, sukcesywnie wykonanie poszczególnych operatów szacunkowych na podstawie zleceń, których wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zleceń, będzie każdorazowo określany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zlecanych wycen, z zachowaniem cen jednostkowych tych usługi z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
10.    Szczegółowe warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dołączonym do zaproszenia wzorze umowy.

III.    Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione operaty szacunkowe w terminie 14 dni od daty otrzymania każdorazowego zlecenia do umowy.

IV.    Termin składania ofert:
Pisemną ofertę zawierającą cenę jednostkową wyceny działki można złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 13.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna w 2017 r. – opłaty adiacenckie ” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, pokój nr 28 lub przesłać pocztą.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 218 (II piętro), tel. 41 25-20-182, e-mail: r.obara@um.skarzysko.pl

V.    W odniesieniu do każdego zadania Wykonawca na formularzu ofertowym winien podać: cenę jednostkową dla 1 działki.

VI.    Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek rachunkowych lub  innych omyłek pisarskich.

VII.    Kryterium oceny ofert:
- cena     -  100 %

VIII.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania  przyczyny.


Załączniki:
1.    Formularz oferty,
2.    Wzór umowy,
3.    Wzór zlecenia.

Załączniki

Oferta pdf, 406 kB
Wzór umowy pdf, 207 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane