W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

XML

Szczegóły

zamówienie na KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Skarżysko - Kamienna

tryb zamówienia wykaz

rodzaj zamówienia Inne

Treść

KLAUZULA  INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

INFORMACJA  dotycząca przetwarzania danych osobowych  wynikająca   z regulacji art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”):


1)    Informacja dotycząca administratora danych osobowych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku    z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.      Z administratorem  danych osobowych można się skontaktować:

a)     listownie na adres  : 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18),

b)    drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą dostępną na ePUAP: /umskarzysko/skrytka

c)     poprzez e-mail: poczta@um.skarzysko.pl  

d)    telefonicznie : 41-25-20-100


2)    Inspektor danych osobowych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania   z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.

 

3)    Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne:

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa   w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

a)    na podstawie art. 6 ust.1 li. „c” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1)

b)    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych   ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),

c)     Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu    o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126),

d)    Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.z 2018 r.   poz. 217 ).


4)    Okres przechowywania danych:

 

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.5)    Komu będą przekazywane dane osobowe:

  1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
  2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
  3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem   o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Urząd Ochrony Danych Osobowych zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 

6)    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym     w pkt.5.7)    Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:


W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                            Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe  zawarte są w punktach 1 i 2 ).

 

8)    Obowiązek podania danych :

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych , związanym  z udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych .
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane