W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

26-110 Skarżysko-Kamienna obręb 0001 Milica

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości 26-110 Skarżysko-Kamienna obręb 0001 Milica
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości
Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 369 200,00 + 23% VAT
Data przetargu

Treść

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2020 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej na rzeką Bernatka, obręb 0001 Milica.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka nr 24/1 o powierzchni 1,0481 ha obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 2.
        Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00009667/8.

II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej (zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/33/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2006 r.), zgodnie z którym działka nr 24/1 oznaczona jest symbolem 3 UT-US, przeznaczonym pod tereny usług turystyki, sportu i rekreacji (strzelnica sportowa). Aktualnie, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/208/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bernatka 2” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, prowadzona jest procedura zmiany części ww. planu. Procedowane zmiany dotyczą przeznaczenia działki nr 24/1. Zgodnie z aktualnymi założeniami ma to być teren przeznaczony na funkcję usług, turystyki, sportu, rekreacji, parkingi. 

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.  

V. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Paryskiej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 24/8 o powierzchni 0,1800 ha (obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 2). Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 70 565,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) + 23% VAT.  

VI. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oświadcza, że Gmina Skarżysko-Kamienna nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z urządzeniem i utrzymaniem drogi wewnętrznej, a Nabywca przyjmuje to do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń wobec Gminy.   

VII. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 369 200,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) + 23% VAT.

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 grudnia 2020 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, będzie przysługiwało z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.  

X.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

     -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 3 grudnia 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 3 grudnia 2020 r.),

     -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

     -  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), 

     - okazanie dowodu tożsamości,

     -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

     - w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

     - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XI.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIII. Wpłacone wadium podlega:

      - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

      - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

      - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVI.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


 Skarżysko-Kamienna, dnia 04.11.2020 r.        
   

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane