Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 20.400,00 zł

Data przetargu

Treść

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR LXIII/93/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26, mieszczący się w budynku przy
Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 32 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.
 
1. Oznaczenie nieruchomości:
     Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 26 znajduje się w budynku, położonym przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 32 w Skarżysku-Kamiennej na gruncie stanowiącym działkę nr 62/32 o powierzchni 1607 m² (obręb 10 Metalowiec). Nieruchomość stanowi własność Gminy Skarżysko-Kamienna, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00004345/0. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w części centralnej miasta. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, IV kondygnacyjnym, podpiwniczonym. W sąsiedztwie zlokalizowane są podobne budynki mieszkalne, sklepy, szkoły, przychodnie lekarskie. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Opis lokalu:
 • położony jest na parterze budynku;

 • skład lokalu: jeden pokój, kuchnia, łazienka o łącznej powierzchni 14,00 m²;

 • budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., gazową;

 • udział w nieruchomości wspólnej 1400/351896 części.

 
     CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi - 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 18.993,00 zł, natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 1.407,00 zł.
 
      Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.
 
     WADIUM – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
 
Przetarg
odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 10ºº w sali nr 25
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18
 
     Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • wpłacenie wadium w gotówce ze wskazaniem nieruchomości - na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: Getin Noble Bank S.A. O/Skarżysko-Kamienna nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty należy dokonać do dnia 22 lutego 2019 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 22 lutego 2019 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 22 lutego 2019 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;

 • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1490);

 • okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;

 • okazanie dowodu tożsamości;

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
5. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 
6. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).
 
7. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
 
8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
9. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem Spraw Lokalowych i Administrowania Zasobem Komunalnym tut. Urzędu pod nr tel. (041) 25 20 531.

10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 (II piętro), nr tel. (41) 25-20-188.
 
Skarżysko-Kamienna, 15.01.2019 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij