Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej - Konrad Krönig

 

 

 

Foto prezydent kronig

 


Informacje ogólne

 

Konrad Krönig - urząd Prezydenta Skarżyska-Kamiennej objął mając lat 31; menedżer i samorządowiec, absolwent studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polsko- Amerykańskiej Szkoły Biznesu Central Connecticut State University i Politechniki Krakowskiej.

 

Radny Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej w kadencji 2006 - 2010 oraz 2010- 2014.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym, publicznym oraz pozarządowym. W swojej pracy zawodowej związany jako dyrektor z kilkoma wiodącymi na rynku prywatnym firmami, były konsultant sieci Enterprise Europe Network oraz menedżer ds. usług proinnowacyjnych w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach


.

 

Przyjęcia Interesantów

 


Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 10.00 do godz. 14.00. I piętro, pok. 116

Kontakt


Tel: +48 41 25 20 100
Fax: + 48 41 25 20 200
e-mail: prezydent@um.skarzysko.pl

 


Kompetencje Prezydenta Miasta

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami miasta,
 2. Reprezentowanie miasta i urzędu na zewnątrz,
 3. Wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 4. Wydawanie decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. Pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy,
 6. Informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
 7. Ogłaszanie budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania,
 8. Przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 9. Przedkładania Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
 10. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem,
 11. Współpraca z Radą i jej komisjami,
 12. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 13. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez urząd i jednostki organizacyjne gminy,
 14. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 15. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych.

 
Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością urzędu i koordynuje działania:

 1. Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Biura Obsługi Prawnej,
 3. Stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego
 5. Pełnomocnika do spraw Informacji Niejawnych
 6. Administratora Bezpieczeństwa  Informacji.


W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni Pierwszy zastępca Prezydenta. Zakres zastępstwa sprawowanego przez Pierwszego Zastępcę rozciąga się na wszystkie czynności należące do Prezydenta.

W czasie nieobecności Prezydenta oraz Pierwszego Zastępcy Prezydenta obowiązki Prezydenta pełni Drugi Zastępca Prezydenta. Zakres zastępstwa sprawowanego przez Drugiego Zastępcę rozciąga się na wszystkie czynności należące do Prezydenta.