Skarżysko-Kamienna dn. 17.11.2020 r.

WRPP.7013.2.22.2018.mk 

                                                    

 

 

Gmina Skarżysko-Kamienna zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

 

 

Kompleksowy nadzór inwestorski będzie obejmował kontrolę nad zamówieniem które obejmuje:

1.      wymianę 3371 szt. wysięgników (wraz z zabezpieczeniami, zaciskami i przewodami zasilającymi oprawę);

2.      wymianę 4 739 szt. opraw lamp wyładowczych na oprawy LED;

3.      likwidację 74 szt. istniejących punktów sterowania i pomiaru energii zabudowanych w stacji trafo;

4.      montaż 74 szt. nowych skrzynek pomiarowo- sterujących;

5.      montaż w szafach sterujących 132 szt. urządzeń tzw. „soft start”;

6.      montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej;

7.       montaż systemu sterowania oświetleniem;

8.      wykonanie inwentaryzacji oświetlenia;

9.      wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych dla całego zakresu przedmiotu zamówienia;

10.   wykonanie projektu technicznego;

11.   wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji;

12.    osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 1 806,06,69 Mg/rok oraz redukcji zużycia energii elektrycznej w wysokości 2 240,77 MWh/rok, w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego;

13.   inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,— organizację zaplecza budowy,— organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,— wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w wersji papierowej i elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg),— bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,— wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

 

 

Szczegółowy zakres nadzoru dostępny na stronie: http://bip.skarzysko.pl/przetarg/4517/zp-271-17-2020

 

Oferty należy złożyć na załączonym druku ,,Oferta pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”

 

W  ofercie należy podać : cenę ryczałtową brutto.

 

Warunki udziału :

1.      Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jeden nadzór inwestorski w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym / dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jeden nadzór nad robotą budowlaną/ dostawą w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub bieżącej konserwacji  oświetlenia ulicznego, o wartości tej roboty budowlanej nie mniejszej niż  200.000,00 zł. brutto 

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi przez minimum 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane Dz.U.2020 poz. 1333 t.j. w zakresie kierowania i nadzorowania robót budownictwie w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: minimum 1 osoba – bez ograniczeń  (Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty).

 

Termin realizacji robót – do 15.11.2021 r.

 

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Monika Kocia – pok. 235 tel. (0-41) 25- 20- 187

 

Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku –Kamiennej ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko – Kamienna na parterze  do dnia 27.11.2020 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie  z opisaną nazwą zadania.

 

Załączniki:

Wzór umowy
Oferta
Druk wykazu nadzoru nad robotą budowlaną/ dostawą w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub bieżącej konserwacji  oświetlenia ulicznego