Skarżysko-Kamienna dn. 28.10.2020 r.

WRPP.7013.3.2.2020.ZU                                  

 

Gmina Skarżysko-Kamienna zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi i sanitarnymi na zadaniu: „Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej” – etap I  „Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala”

Zakres nadzoru przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie:

   a – ul. Hubala o długości ok. 230 m i szerokości 5,0 m z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, podbudowie z kruszywa 15 cm oraz warstwie z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 15 cm,

      - ul. Dzielna o długości ok. 90 m i szerokości 4,0 m z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa 15 cm oraz warstwie z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubości 15 cm,

     - wjazdów do posesji z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, podbudowie z kruszywa 15 cm

      - oznakowania pionowego i poziomego,

     b – wykonanie odwodnienia ulic

     c - przebudowa sieci wodociągowej

     d- przebudowa sieci gazowej.

 

Oferty należy złożyć na załączonym druku ,,Oferta pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu: 

„Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej” – etap I  „Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala”

 

W  ofercie należy podać : cenę ryczałtową brutto.

Do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane w specjalności: drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji robót – do 30.06.2021 r.

Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej udziela Zbigniew Ungier – pok. 235 tel. (0-41) 25- 20- 187

Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta na parterze  do dnia 06.11.2020 r. w zaklejonej kopercie  z opisaną nazwą zadania.