Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna - Konrad Krönig

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro,pokój 116
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-555 fax. 25-20-200


e-mail: prezydent@um.skarzysko.pl

Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością urzędu i koordynuje działania:

1) Urzędu Stanu Cywilnego,

2) Biura Obsługi Prawnej,

3) Inspektora Ochrony Danych,

4) Stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego,

6) Pełnomocnika do spraw Informacji Niejawnych,

7) Rzecznika prasowego,

8) Stanowiska do spraw komunikacji społecznej.


Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Myszka

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-565 fax. 25-20-200

e-mail: k.myszka@um.skarzysko.pl

Zastępca Prezydenta do spraw Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

1) Referatu Spraw Obywatelskich,

2) Referatu Edukacji,

3) Referatu Zdrowia,

4) Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych.Zastępca Prezydenta Miasta - Andrzej Brzeziński

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 118
Sekretariat Prezydenta Miasta tel. (041) 25-20-565 fax. 25-20-200

e-mail: a.brzezinski@um.skarzysko.pl

Zastępca Prezydenta do spraw inwestycji prowadzi bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

3) Wydziału Dróg i Transportu,

4) Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego,

5) Stanowiskiem ds. nadzoru właścicielskiego.


Skarbnik Miasta - Ewa Pawełczyk

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 121
tel. (041) 25-20-104 fax. 25-20-200

e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl

Skarbnik Miasta sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego

Sekretarz Miasta - Agnieszka Winiarska

Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej
26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 18, I piętro, pokój 109
tel. (041) 25-20-103 fax. 25-20-200

e-mail: a.winiarska@um.skarzysko.pl

Sekretarz prowadzi bieżący nadzór nad:

1)          Wydziałem Organizacyjnym,

2)          Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

3)          Biurem Rady Miasta,

4)          Zespołem Informatycznym,

5)          Zespołem Zamówień Publicznych,

6)          Biurem Komunikacji Społecznej, Promocji i Współpracy z Zagranicą,

7)          Referatem Kadr i Szkoleń.