Miejsce załatwienia
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, pok. nr 210

Wymagane dokumenty
- Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu,
- Zgoda strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, do przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu,
- Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu,

Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej pok. nr 210 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 105 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Koniecznym jest załączenie potwierdzenia wpłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia
ok. 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Podstawa prawna
art. 72 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)