Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 532890-N-2018
zał. 1 Warunki przetargowe
zał. 2 - oferta
zał. 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
zał. 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
zał. 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego
zał. 6 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
zał. 7 - 1 A - Opis prac do wykonania w ramach utrzymania zieleni miejskiej
zał. 7 - 1 B - wykaz konstrukcji kwiatowych, rabat ziemnych, donic i gazonów na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej
zał. 7-2 Opis prac do wykonania w ramach utrzymania zieleni miejskiej
zał. 7 - 3 i 7-4 Opis prac do wykonania w ramach utrzymania zieleni miejskiej
zał. 7 - 5 Opis prac do wykonania w ramach utrzymania zieleni miejskiej
zał. 8 - 1 Formularz cenowy Zadanie 1
zał. 8 - 2 Formularz cenowy Zadanie 2
zał. 8 - 3 Formularz cenowy Zadanie 3
zał. 8 - 4 Formularz cenowy Zadanie 4
zał. 8 - 5 Formularz cenowy Zadanie 5
za ł. 9 - 1
zał. 9 - 2
zał. 9 - 3
zał. 9 - 4
zał. 9 - 5
zał. 10 wykaz usług
zał. 11 Wykaz osób
zał. 12 - 1
zał. 12 - 2
zał. 12 - 3 i 12 - 4
zał. 12 - 5
zał. 13 Wykaz narzędzi