W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XML

Lead

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Naczelnik Wydziału Monika Kuśmierczyk                
tel. 41 25 20 530
e-mail: m.kusmierczyk@um.skarzysko.pl

Wydział realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

Kierownik Referatu: Marek Chojnacki, tel. 41 25 20 171, e-mail: m.chojnacki@um.skarzysko.pl

2. Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referat: Marek Miernik, tel. 41 25 20 195, e-mail: m.miernik@um.skarzysko.pl

3. Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu: Michał Szuster, tel. 41 25 20 128, e-mail: m.szuster@um.skarzysko.pl


Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

1. Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami:

a) zarządzanie lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy,  lokalami użytkowymi,  garażami, budynkami użyteczności publicznej i terenami przeznaczonymi pod ogródki przydomowe oraz targowiskami miejskimi;

b) prowadzenie ewidencji lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w tym pustostanów), lokali użytkowych i garaży;

c) nadzór administracyjny i techniczny nad mieszkaniowym zasobem gminy i innymi składnikami zarządzanego mienia, w tym między innymi:

- odbiór lokali pustych,

- przekazywanie lokali nowym najemcom,

- prowadzenie czynności związanych z opróżnianiem lokali w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego,

- prowadzenie spraw związanych z naprawą, remontami, konserwacją, modernizacją na podstawie zawartych umów oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych ww. robót;

- zlecanie przeglądów technicznych wynikających z ustawy Prawo budowlane,

- zlecanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w administrowanym zasobie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z zwartą umową;

d) administrowanie i nadzór techniczny nad komórkami przynależnymi do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, garażami, ogródkami przydomowymi;

e) administrowanie i nadzór techniczny nad targowiskami miejskimi;

f) prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanych obiektów;

g) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb remontowych dla każdej zarządzanej nieruchomości;

h) szacowanie szkód powstałych z przyczyn losowych oraz z udziałem osób trzecich w zarządzanych nieruchomościach, objętych ubezpieczeniem oraz dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczyciela;

i) potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

j) prowadzenie czynności przygotowawczych  zmierzających do wyłonienia najemców powierzchni w lokalach użytkowych (z wyłączeniem spraw związanych z przydziałem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) poprzez:

- przeprowadzanie negocjacji na stawkę czynszu najmu powierzchni w lokalach użytkowych,

- rozpatrywanie ofert najmu powierzchni w lokalach użytkowych w trybie bezprzetargowym,

- przeprowadzanie procedur przetargowych na najem powierzchni w lokalach użytkowych;

k) sporządzanie umów najmu na: lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, lokale użytkowe, garaże oraz prowadzenie rejestru tych umów;

l) sporządzanie umów dzierżawy na ogródki przydomowe i inne powierzchnie oraz prowadzenie rejestru tych umów;

m) wydawanie zgody na podnajem całości lub części lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

n) sporządzanie zawiadomień dotyczących zmiany wysokości opłat z tytułu umowy najmu lokalu;

o) naliczanie należnych gminie opłat czynszowych, należnego odszkodowania za bezumowne korzystanie oraz opłat niezależnych;

p) wystawianie faktur VAT:

- za najem, dzierżawę powierzchni użytkowych,

- z tytułu opłaty targowej oraz za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na podstawie załączonych paragonów;

q) prowadzenie rejestrów VAT ze sprzedaży, sporządzanie JPK;

r) naliczanie i pobór opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na targowiskach miejskich;

s) rozliczanie należności z tytułu udziału gminy w kosztach eksploatacji części wspólnych nieruchomości oraz funduszu remontowego;

t) obsługa administracyjna, techniczna najemców, dzierżawców;

u) udział w przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

v) sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

w) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz innymi podmiotami, właściwymi w zakresie danej sprawy, reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych;

x) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;

y) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

2. Referat Gospodarki Komunalnej:

a) współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi;

b) koordynowanie działań Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych;

c) obsługa finansowa zadań z zakresu gospodarki wodnej;

d) nadzór i prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i wykonywaniem zagospodarowania zieleni miejskiej poza pasem drogowym dróg publicznych, a także urządzanie nowych skwerów;

e) sprawowanie nadzoru nad lasami gminnymi;

f) podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu nieruchomości gminnych poza pasem drogowym dróg publicznych;

g) utrzymanie letnie i zimowe dróg wewnętrznych, chodników, kładek pieszych, schodów terenowych itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania  wynika z zawartych umów lub porozumień;

h) remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania wynika z zawartych umów lub porozumień,

i) prowadzenie spraw związanych z konserwacją oraz remontami uszkodzonych i niedrożnych ciągów kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,

j) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami zdrojów ulicznych;

k) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej;

l) wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej;

m) utrzymanie zbiorników wodnych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna, organizowanie i prowadzenie miejsc kąpielowych nad tymi zbiornikami;

n) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych, zakupem, montażem i utrzymaniem koszy, ławek i urządzeń zabawowych,

o) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, programem zapobiegania bezdomności zwierząt;

p) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;

q) wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk;

r) prowadzenie grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

s) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym zakresem działania jest ochrona zwierząt, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub świadomym dopuszczaniem do zadawania mu cierpienia;

t) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych;

u) opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci narodowej w mieście, nadzór nad stanem technicznym pomników i obiektów grobownictwa wojennego, prowadzenie prac remontowych, renowacyjnych i porządkowych;

v) prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami budynków na terenie miasta;

w) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;

x) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

3. Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska:

a) wdrażanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, współtworzenie i opiniowanie harmonogramów odbioru odpadów;

b) opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz regulaminu funkcjonowania PSZOK, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

c) przygotowanie i wdrażaniem Programu Ochrony Środowiska oraz raportu z jego wykonania;

d) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, obsługa systemu monitorowania pracy pojazdów wykonujących usługę odbioru odpadów komunalnych wyposażonych w GPS, dostarczonego przez wykonawcę odbioru odpadów;

e) prowadzenie ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja i nadzór nad zbiórką odpadów zawierających azbest;

f) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu, kontrola miejsc gromadzenia odpadów komunalnych pod kątem prawidłowej segregacji;

g) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

h) ewidencja i sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych;

i) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  w zakresie objętym właściwością organu, przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony powietrza (palenie w piecach, walka ze smogiem);

j) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

k) obsługa finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska;

l) sporządzanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami;

m) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia;

n) naliczanie opłat (kar) za korzystanie ze środowiska;

o) wydawanie decyzji w sprawie zmian stanu wody na gruncie oraz zatwierdzania ugód;

p) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;

q) współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

r) współpraca z Miejskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi;

s) koordynowanie działań Spółki Miejski Usługi Komunalne Sp.z o.o. w zakresie odbiroru odpadów komunalnych;

t) prowadzenie ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych;

u) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

v) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi;

w) koordynowanie działań określonych w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022", jego wdrażanie i monitoring, a w szczególności:

- wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne,

- współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

- dofinansowania do odnawialnych źródeł energii;

x) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;

y) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

Odbiór wyrobów zawierających azbest

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41 25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek Informacja o wyrobach zawierających azbest Termin załatwienia Po uzgodnieniu z wykonawcą (ok. 1-2 m-cy) Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Regulamin świadczenia przez Gminę...

Decyzje zatwierdzające ugody dotyczące zmiany stanu wody na gruntach

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty 1. Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody. 2. Projekt ugody. 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości....

Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty Podanie (wniosek) o wszczęcie postępowania administracyjnego z możliwie dokładnym opisem miejsca, przyczyn, skutków, stron sporu. Należy załączyć wszelkie posiadane w przedmiotowej sprawie dokumenty (np. operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne,...

Dotacja na wymianę źródła ciepła

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 204, tel. 41/25-20-185 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu...

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Oświadczenie 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 4. Kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego 5. Kopie dokumentów potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres minimum 5 lat 6. Kopie...

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, pok. nr 210 Wymagane dokumenty - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, - Zgoda strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, do przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu, - Oświadczenie podmiotu, na...

GKOŚ.7031.4.2018.AS

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na zadanie   ”Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”. Szczegóły zamówienia zostały opisane we wzorze umowy i załącznikach do niej. ...

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA. Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w...

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, planując usunięcie drzewa, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza: - 80  cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, - 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego,...