W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Naczelnik Wydziału Monika Kuśmierczyk                
tel. 41 25 20 530
e-mail: m.kusmierczyk@um.skarzysko.pl

Wydział realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

Kierownik Referatu: Marek Chojnacki, tel. 41 25 20 171, e-mail: m.chojnacki@um.skarzysko.pl

2. Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referat: Marek Miernik, tel. 41 25 20 195, e-mail: m.miernik@um.skarzysko.pl

3. Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu: Michał Szuster, tel. 41 25 20 128, e-mail: m.szuster@um.skarzysko.pl


Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

1. Referat Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami:

a) zarządzanie lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy,  lokalami użytkowymi,  garażami, budynkami użyteczności publicznej i terenami przeznaczonymi pod ogródki przydomowe oraz targowiskami miejskimi;

b) prowadzenie ewidencji lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w tym pustostanów), lokali użytkowych i garaży;

c) nadzór administracyjny i techniczny nad mieszkaniowym zasobem gminy i innymi składnikami zarządzanego mienia, w tym między innymi:

- odbiór lokali pustych,

- przekazywanie lokali nowym najemcom,

- prowadzenie czynności związanych z opróżnianiem lokali w oparciu o przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego,

- prowadzenie spraw związanych z naprawą, remontami, konserwacją, modernizacją na podstawie zawartych umów oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych ww. robót;

- zlecanie przeglądów technicznych wynikających z ustawy Prawo budowlane,

- zlecanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w administrowanym zasobie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z zwartą umową;

d) administrowanie i nadzór techniczny nad komórkami przynależnymi do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, garażami, ogródkami przydomowymi;

e) administrowanie i nadzór techniczny nad targowiskami miejskimi;

f) prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanych obiektów;

g) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb remontowych dla każdej zarządzanej nieruchomości;

h) szacowanie szkód powstałych z przyczyn losowych oraz z udziałem osób trzecich w zarządzanych nieruchomościach, objętych ubezpieczeniem oraz dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczyciela;

i) potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

j) prowadzenie czynności przygotowawczych  zmierzających do wyłonienia najemców powierzchni w lokalach użytkowych (z wyłączeniem spraw związanych z przydziałem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) poprzez:

- przeprowadzanie negocjacji na stawkę czynszu najmu powierzchni w lokalach użytkowych,

- rozpatrywanie ofert najmu powierzchni w lokalach użytkowych w trybie bezprzetargowym,

- przeprowadzanie procedur przetargowych na najem powierzchni w lokalach użytkowych;

k) sporządzanie umów najmu na: lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, lokale użytkowe, garaże oraz prowadzenie rejestru tych umów;

l) sporządzanie umów dzierżawy na ogródki przydomowe i inne powierzchnie oraz prowadzenie rejestru tych umów;

m) wydawanie zgody na podnajem całości lub części lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

n) sporządzanie zawiadomień dotyczących zmiany wysokości opłat z tytułu umowy najmu lokalu;

o) naliczanie należnych gminie opłat czynszowych, należnego odszkodowania za bezumowne korzystanie oraz opłat niezależnych;

p) wystawianie faktur VAT:

- za najem, dzierżawę powierzchni użytkowych,

- z tytułu opłaty targowej oraz za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na podstawie załączonych paragonów;

q) prowadzenie rejestrów VAT ze sprzedaży, sporządzanie JPK;

r) naliczanie i pobór opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z obiektów, usług i urządzeń na targowiskach miejskich;

s) rozliczanie należności z tytułu udziału gminy w kosztach eksploatacji części wspólnych nieruchomości oraz funduszu remontowego;

t) obsługa administracyjna, techniczna najemców, dzierżawców;

u) udział w przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

v) sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

w) współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz innymi podmiotami, właściwymi w zakresie danej sprawy, reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy i lokali użytkowych;

x) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;

y) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

2. Referat Gospodarki Komunalnej:

a) współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi;

b) koordynowanie działań Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji usług komunalnych;

c) obsługa finansowa zadań z zakresu gospodarki wodnej;

d) nadzór i prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i wykonywaniem zagospodarowania zieleni miejskiej poza pasem drogowym dróg publicznych, a także urządzanie nowych skwerów;

e) sprawowanie nadzoru nad lasami gminnymi;

f) podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu nieruchomości gminnych poza pasem drogowym dróg publicznych;

g) utrzymanie letnie i zimowe dróg wewnętrznych, chodników, kładek pieszych, schodów terenowych itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania  wynika z zawartych umów lub porozumień;

h) remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania wynika z zawartych umów lub porozumień,

i) prowadzenie spraw związanych z konserwacją oraz remontami uszkodzonych i niedrożnych ciągów kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,

j) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami zdrojów ulicznych;

k) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej;

l) wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej;

m) utrzymanie zbiorników wodnych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna, organizowanie i prowadzenie miejsc kąpielowych nad tymi zbiornikami;

n) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych, zakupem, montażem i utrzymaniem koszy, ławek i urządzeń zabawowych,

o) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, programem zapobiegania bezdomności zwierząt;

p) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;

q) wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk;

r) prowadzenie grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

s) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym zakresem działania jest ochrona zwierząt, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub świadomym dopuszczaniem do zadawania mu cierpienia;

t) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych;

u) opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci narodowej w mieście, nadzór nad stanem technicznym pomników i obiektów grobownictwa wojennego, prowadzenie prac remontowych, renowacyjnych i porządkowych;

v) prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami budynków na terenie miasta;

w) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;

x) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

3. Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska:

a) wdrażanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, współtworzenie i opiniowanie harmonogramów odbioru odpadów;

b) opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz regulaminu funkcjonowania PSZOK, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

c) przygotowanie i wdrażaniem Programu Ochrony Środowiska oraz raportu z jego wykonania;

d) nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, obsługa systemu monitorowania pracy pojazdów wykonujących usługę odbioru odpadów komunalnych wyposażonych w GPS, dostarczonego przez wykonawcę odbioru odpadów;

e) prowadzenie ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja i nadzór nad zbiórką odpadów zawierających azbest;

f) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu, kontrola miejsc gromadzenia odpadów komunalnych pod kątem prawidłowej segregacji;

g) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

h) ewidencja i sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych;

i) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  w zakresie objętym właściwością organu, przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony powietrza (palenie w piecach, walka ze smogiem);

j) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;

k) obsługa finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska;

l) sporządzanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami;

m) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia;

n) naliczanie opłat (kar) za korzystanie ze środowiska;

o) wydawanie decyzji w sprawie zmian stanu wody na gruncie oraz zatwierdzania ugód;

p) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;

q) współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;

r) współpraca z Miejskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków składanych przez Spółkę na świadczone usługi;

s) koordynowanie działań Spółki Miejski Usługi Komunalne Sp.z o.o. w zakresie odbiroru odpadów komunalnych;

t) prowadzenie ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych;

u) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

v) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi;

w) koordynowanie działań określonych w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022", jego wdrażanie i monitoring, a w szczególności:

- wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne,

- współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

- dofinansowania do odnawialnych źródeł energii;

x) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w ramach wykonywanych zadań;

y) obsługa mieszkańców - interwencje, wnioski, sugestie.

Decyzje zatwierdzające ugody dotyczące zmiany stanu wody na gruntach

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty 1. Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody. 2. Projekt ugody. 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do...

Decyzje w sprawie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty Podanie (wniosek) o wszczęcie postępowania administracyjnego z możliwie dokładnym opisem miejsca, przyczyn, skutków, stron sporu. Należy załączyć wszelkie posiadane w przedmiotowej sprawie dokumenty (np. operat wodnoprawny, pozwolenie...

Dotacja na wymianę źródła ciepła

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 204, tel. 41/25-20-185 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł...

Odbiór wyrobów zawierających azbest

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41 25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek Informacja o wyrobach zawierających azbest Termin załatwienia Po uzgodnieniu z wykonawcą (ok. 1-2 m-cy) Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Regulamin świadczenia przez...

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 209 Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Oświadczenie 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 4. Kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego 5. Kopie dokumentów potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez okres...

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu

Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, pok. nr 210 Wymagane dokumenty - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, - Zgoda strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, do przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu, - Oświadczenie podmiotu,...

GKOŚ.7031.4.2018.AS

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na zadanie   ”Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”. Szczegóły zamówienia zostały opisane we...

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA. Miejsce załatwienia Urząd Miasta Skarżyska-Kamienna ul. Sikorskiego 18 Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w...