Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Naczelnik Wydziału Marek Chojnacki                     
tel. 41 25 20 171
e-mail: m.chojnacki@um.skarzysko.pl

Wydział realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1)         Naczelnik Wydziału

2)         Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

a)    Kierownik referatu  

b)   stanowiska ds. gospodarki odpadami

c)    stanowiska ds. ochrony środowiska

d)   stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

3)         Referat Gospodarki Komunalnej

a)    Kierownik referatu

b)   stanowiska do spraw komunalnych


Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:

1)        tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów,

2)        nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3)        analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i funkcjonowania systemu,

4)        prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

5)        ewidencja i sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,

6)        sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  w zakresie objętym właściwością organu,

7)        wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

8)        obsługa finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

9)        udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

10)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

11)    opiniowanie wniosków na przetwarzanie odpadów,

12)    naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

13)    wydawanie decyzji w sprawie zmian stanu wody na gruncie oraz zatwierdzania ugód,

14)    zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż kopalin,

15)    załatwianie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

16)    nadzór i prowadzenie spraw związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i wykonywaniem zagospodarowania zieleni miejskiej poza pasem drogowym dróg publicznych, a także urządzanie nowych skwerów,

17)    nadzór nad lasami gminnymi,

18)    podcinka pielęgnacyjna oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia z terenu nieruchomości gminnych poza pasem drogowym dróg publicznych,

19)    utrzymanie letnie i zimowe dróg wewnętrznych, chodników, kładek dla pieszych, schodów terenowych itp. na terenach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania wynika z zawartych umów lub porozumień, 

19a) remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych itp. na ternach stanowiących własność gminy lub których obowiązek utrzymania wynika z zawartych umów lub porozumień,

20)    prowadzenie spraw związanych z konserwacją i remontami uszkodzonych i niedrożnych ciągów kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, utrzymaniem i remontami zdroi ulicznych, opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji deszczowej, wydawanie  warunków technicznych na podłączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej, zakresie kanalizacji deszczowej,

21)    utrzymanie zbiorników wodnych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna, organizowanie i prowadzenie miejsc wykorzystanych do kąpieli nad zbiornikami wodnymi stanowiącymi własność Gminy,

22)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem wiat przystankowych i czystości na przystankach komunikacyjnych, z zakupem, montażem i utrzymaniem koszy, ławek i urządzeń zabawowych,

23)    prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, programem zapobiegania bezdomności zwierząt, rejestracją psów posiadających właściciela oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

24)    wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzęciem lub świadomym dopuszczaniem do zadawania mu cierpień na wniosek Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym zakresem działania jest ochrona zwierząt,

25)    nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych,,

26)    opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci narodowej w mieście, nadzór nad stanem technicznym pomników i obiektów grobownictwa wojennego, prowadzenie prac remontowych, renowacyjnych i porządkowych,

27)    nadzór nad cmentarzem komunalnym w zakresie spraw wynikających z przepisów
o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

28)    prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami budynków na terenie miasta,

29)    współpraca ze spółkami komunalnymi w zakresie realizacji usług komunalnych, opiniowanie wniosków cenowych składanych przez Spółki na świadczone usługi przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w tym zakresie,

30)    nadzór merytoryczny w zakresie przedmiotu działalności spółek,

31)    koordynowanie działalności spółek ze strategią gminy, budżetem i innymi dokumentami planistycznymi,

32)    zgody na wycinki drzew znajdujących się na gruntach gminy,

33)    prowadzenie ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych,

34)    wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

35)    prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

36)    przygotowania przepisów prawa miejscowego określających zasady gospodarki odpadami komunalnymi,

37)    koordynowanie działań określonych w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022", jego wdrażanie i monitoring.

Decyzje zatwierdzające ugody dotyczące zmiany stanu wody na gruntach

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 204 Wymagane dokumenty 1. Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody. 2. Projekt ugody....

Dotacja na wymianę systemów grzewczych

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 204, tel. 25-20-185 Wymagane dokumenty Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Podstawa prawna Uchwała Nr XXIV/37/2016 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad...

Odbiór wyrobów zawierających azbest

Miejsce załatwienia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 210, tel. 41 25-20-170 Wymagane dokumenty Wniosek Informacja o wyrobach zawierających azbest Termin załatwienia Po uzgodnieniu z wykonawcą (ok. 1-2 m-cy) Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo...

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. 204 Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Oświadczenie 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 4. Kopie dokumentów potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego 5. Kopie dokumentów potwierdzających...

GKOŚ.7031.4.2018.AS

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na zadanie   ”Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów”. ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij