W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Wydział Organizacyjny

XML

Lead

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału - Agnieszka Mikołajczyk
tel. 41 25 20 150
e-mail: a.mikolajczyk@um.skarzysko.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu, a w szczególności:

1) W zakresie organizacyjnym:

a) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenie ich rejestrów,

b) koordynowanie procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

c) planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

d) prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta,

e) opracowanie zasad postępowania dotyczących nabycia masy spadkowej przez Gminę Skarżysko-Kamienna,

f) podejmowanie działań związanych z przejęciem spadku,

g) przygotowywanie informacji na temat składników masy spadkowej,

h) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz spraw związanych z przeprowadzaniem referendów ogólnokrajowych i gminnych,

i) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym i odpowiedzialności cywilnej Urzędu,

j) prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi oraz informacją wizualną w Urzędzie,

k) prenumerata prasy i czasopism oraz zakup publikacji dla potrzeb Urzędu,

l) prowadzenie i bieżąca aktualizacja centralnych rejestrów upoważnień i pełnomocnictw,

m) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów umów i porozumień,

n) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy,

o) obsługa organizacyjno-administracyjna Zespołu Obsługi Prawnej,

p) prowadzenie rejestru biletów jednorazowych,

q) zapewnienie zastępstwa obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta.

2) W zakresie obsługi interesanta i kancelarii ogólnej (symbol OR):

a) prowadzenie biura obsługi interesanta i kancelarii ogólnej oraz koordynowanie obiegu dokumentów w Urzędzie,

b) koordynowanie poprawności działania systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

c) doręczanie na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej pism i przesyłek urzędowych,

3) W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego (symbol OR):

a) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,

b) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie,

4) W zakresie administracyjno-gospodarczym (symbol OR-I):

a) wykonywanie zadań koordynatora ds. dostępności,

b) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Urzędu Miasta,

c) zarządzanie budynkiem, gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i ogólnoużytkowymi,

d) zlecanie remontów kapitalnych i bieżących budynku Urzędu,

e) zapewnienie utrzymania czystości i porządku wokół i wewnątrz budynku Urzędu,

f) gospodarka taborem samochodowym,

g) zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu oraz gospodarka składnikami rzeczowymi majątku ruchomego znajdującego się w budynku Urzędu,

2. Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych należy:

1) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych i regulacjami wewnętrznymi,

2) przygotowanie i modyfikacja wewnętrznych unormowań w zakresie realizacji zamówień publicznych w tym:

a) zasad realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Miasta(także zamówień publicznych poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych),

b) regulaminu pracy komisji przetargowej,

c) obiegu dokumentów przy realizacji zadań objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,

d) innych dokumentów, pism dotyczących zmian w obowiązujących przepisach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

4) sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Skarżysko-Kamienna przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym,

5) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,

6) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,

7) wykonywanie innych czynności i prac związanych z funkcjonowaniem zamówień publicznych w ramach posiadanych kwalifikacji na polecenie przełożonych: Sekretarza Miasta, Prezydenta Miasta i jego Zastępców,

8) przeprowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

9) przechowywanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentacji zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

10) prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny Rejestr skarg i wniosków (częściowo jawny). Rejestr upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta (jawny). Rejestr pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta (jawny). Ewidencja porozumień (jawna). Ewidencja umów zawieranych przez Wydziały Urzędu Miasta (jawna). ...