W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Wersja strony w formacie XML
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

I . Nazwa i adres organizatora

Muzeum im. Orła Białego
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 02 31
e-mail: muzeum@muzeum.biz

II. Przedmiot naboru

1) Stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

2) Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu.

3) Umowa na czas określony.

4) W perspektywie możliwa umowa na czas nieokreślony.


III. Procedura naboru

Nabór ma charakter dwuetapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.


IV. Wymagania

Wymagania obligatoryjne (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6. Posiada umiejętności stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o muzeach, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych;

7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

1. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”;
3. Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w instytucjach kultury, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
5. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
6. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
7. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
8. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury oraz umiejętność obsługi programu ERP Optima (Comarch).

V. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

4. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydata aktualne zaświadczenie z KRK); 

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Do zakresu obowiązków głównego księgowego będzie należało m.in.:

1. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów dotacyjnych.
2. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wyceny majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.:
a) sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych;
b) odpowiedzialność za realizację przyjętego planu budżetu;
c) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych;
d) odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach osobowego oraz bezosobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, PDOF;
e) odpowiedzialność za aktualizowanie planu kont oraz zasad rachunkowości zgodnie z określonymi przepisami i standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
f) odpowiedzialność za dyspozycję środkami pieniężnymi;
g) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
7. Nadzór nad finansową organizacją wewnętrzną Muzeum.
8. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
9. Realizacja procedur kontroli zarządczej.


VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do 14 lipca 2017 r. do godz. 12.00

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum im. Orła Białego, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@muzeum.biz

4. Oryginały wymaganych dokumentów wybrany kandydat zobowiązany jest przedstawić po pozytywnej decyzji o rozstrzygnięciu naboru. 


VIII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane