W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Wersja strony w formacie XML
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

I . Nazwa i adres organizatora

Muzeum im. Orła Białego
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 02 31
e-mail: muzeum@muzeum.biz

II. Przedmiot naboru

1) Stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

2) Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu.

3) Umowa na czas określony.

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony.


III. Procedura naboru

Nabór ma charakter dwuetapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.


IV. Wymagania

Wymagania obligatoryjne (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a). ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe;

b). jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

c). posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w sektorze finansów publicznych.

7. Posiada umiejętności stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o muzeach, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych;

8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

1. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”;
3. Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w instytucjach kultury, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
5. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
6. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
7. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
8. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury oraz umiejętność obsługi programu ERP Optima.

V. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

4. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydata aktualne zaświadczenie z KRK); 

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Do zakresu obowiązków głównego księgowego będzie należało m.in.:

1. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów dotacyjnych.
2. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wyceny majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.:
a) sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych;
b) odpowiedzialność za realizację przyjętego planu budżetu;
c) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych;
d) odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach osobowego oraz bezosobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, PDOF;
e) odpowiedzialność za aktualizowanie planu kont oraz zasad rachunkowości zgodnie z określonymi przepisami i standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
f) odpowiedzialność za dyspozycję środkami pieniężnymi;
g) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
7. Nadzór nad finansową organizacją wewnętrzną Muzeum.
8. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
9. Realizacja procedur kontroli zarządczej.


VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do 30 czerwca 2017 r. do godz. 16.00

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum im. Orła Białego, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@muzeum.biz

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.


VIII. Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane