W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zapytanie ofertowe

XML

Treść

Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją zadania „Wykonanie modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego” zwracamy się z prośbą o wycenę prac związanych z dostawą i montażem nowych punktów kamerowych. Zakres prac szczegółowo opisano w dalszej części zapytania.

 

 1. 1.    Przedmiot zapytania

We wskazanych lokalizacjach na terenie Muzeum im. Orła Białego należy zamontować łącznie 19 punktów kamerowych spełniających określone minimalne wymagania szczegółowo opisane w dalszej części zapytania. Montaż kamer przewiduje się wykonać we wskazanych lokalizacjach – słupach oświetleniowych.

W ramach prac należy zamontować we wskazanych lokalizacjach szafki zewnętrzne teletechniczne wyposażone w niezbędną infrastrukturę – switch, zasilacze kamer, inne niezbędne do poprawnej pracy nowych kamer) oraz punkty kamerowe.

W ramach prac należy skonfigurować nowe punkty kamerowe w systemie, podłączając je do nowego serwera rejestrującego, posiadanego przez Zamawiającego.


 1. 2.    Warunki techniczne realizacji prac

Oferent wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego zapytania ofertowego  oraz zastosuje się do poniższych wytycznych.

Wytyczne ogólne

a)   W cenie ofertowej Oferent winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy odpowiednich kamer) w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

b)   Oferent we własnym zakresie pozyska wiedzę niezbędną do realizacji przedsięwzięcia

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości niezbędnych do wykonania prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń oferenta związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.


 1. 3.    Szczegółowy zakres prac i funkcjonalności do zrealizowania w ramach zadania

W ramach rozbudowy posiadanego systemu monitoringu wizyjnego planuje się wyposażyć określone skrzyżowania w kamery posiadające algorytmy pozwalające na identyfikację i kategoryzację obiektów: człowiek i pojazd wraz z funkcjonalnościami wyszukiwania określonych pojazdów po charakterystyce kształtu i koloru.

Dlatego też wymaga się, aby wybrane kamery (opisane w dalszej części dokumentu) posiadały zaimplementowane algorytmy, które we współpracy z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem pozwalały na realizację zadań detekcji i wyszukiwania.

Wszystkie punkty kamerowe należy zainstalować na wskazanych przez Zamawiającego słupach oświetleniowych, do których doprowadzone jest zasilanie na potrzeby kamer oraz urządzeń sieciowych. W ramach prac i opracowanego projektu wykonawczego należy zamontować niezbędne skrzynki zewnętrzne we wskazanych lokalizacjach i umieścić w nich niezbędną infrastrukturę  - switche przemysłowe do pracy w ujemnych temperaturach, zasilacze oraz inne urządzenia niezbędne z perspektywy działania systemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji ilości kamer zainstalowanych w danej lokalizacji w ramach określonych ilości w niniejszym postępowaniu, w sytuacji potrzeby zwiększenia potrzeb rejestracji zdarzeń na danym obszarze.

Wykonawca jest zobowiązany dobrać wszelkie uchwyty montażowe niezbędne do montaży kamer na słupach.

Należy stosować szafy nasłupowe i skrzynki teletechniczne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, zapewniające trwałość przez okres min. 10 lat potwierdzoną certyfikatem producenta. Dla kamer stacjonarnych zasilanie powinno umożliwiać pracę w pełnym zakresie temperaturowym. Kamery obrotowe zasilane z osobnego zasilacza lub POE umożliwiające prace w pełnym zakresie temperaturowym. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy B+C należy lokalizować wewnątrz skrzynek teletechnicznych w panelach zasilających. Wszystkie urządzenia muszą zostać poprawnie uziemione. W przypadku braku uziemień na konstrukcjach wsporczych (słupach) wykonać własne sondą stalową i potwierdzić skuteczność pomiarem.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

W czasie instalacji elementów na istniejących słupach weryfikować wysokość zawieszenia urządzeń z przedstawicielami Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie instalacji kablowych pod kątem prowadzenia w ich konstrukcji słupa, izolacji i zabezpieczenia przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem. 

 1. 4.    Prowadzenie prac technicznych
 • Roboty budowlane związane z wykonaniem przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz normami PN, ZN, BN.
 • Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.
 • W zakresie parametrów technicznych dostarczony sprzęt oraz wykonane zadanie powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm obowiązujących w przedmiotowym zakresie - PN-EN 50132.
 • Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej wskazanych lokalizacji kamer.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności parametrów technicznych z SWIZ z parametrami określonymi przez producenta w kartach katalogowych dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie odpowiedniego sprzętu umożliwiającego wykonanie zadania.
 • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca odpowiada również za ich właściwe składowanie zapewniające brak powstawania jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń i zaginięcia.
 • Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym projektu wykonawczego, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz naniesione tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.
 • Dokumentacja urządzeń i oprogramowania, z uwzględnieniem instrukcji obsługi, ma być dostarczona w ilości odpowiadającej typom dostarczonych urządzeń oraz nowych licencji lub licencji upgrade dla dotychczasowego oprogramowania - w języku polskim, w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej (edytowalnej) na nośniku optycznym (tj. CD, DVD).
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentacji powykonawczej na warunkach określonych w umowie wraz z protokołami odbioru do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
 • Wszystkie opracowane przez Wykonawcę konfiguracje skryptów i aplikacji, pliki wykorzystane do konfiguracji i osadzone w oprogramowaniu systemu monitoringu wizyjnego, a także dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej) wytworzone w ramach udzielonego zamówienia stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po ich opracowaniu będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego i podlegać prawnej ochronie przewidzianej dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową na zasadach określonych przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Wykonawca zobowiązany jest traktować pozyskane, udostępnione i opracowane informacje oraz dokumenty jako stanowiące tajemnicę służbową i nie będzie ich udostępniał podmiotom, które nie są stronami niniejszej umowy i nie realizują przedmiotu umowy oraz że pozyskane w trakcie realizacji umowy informacje i dane nie będą wykorzystywane dla realizacji umów zawartych z innymi podmiotami, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a ich udostępnianie oraz zapoznawanie z nimi kogokolwiek bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego jest również zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 1. 5.    Parametry techniczne punktów kamerowych będących przedmiotem zapytania

W ramach prac należy dostarczyć kamery o poniższych minimalnych parametrach:

 • Przetwornik nie mniejszy niż 1/3’’ ze skanowaniem progresywnym CMOS
 • Przetwornik co najmniej 2 megapiksele z efektywną liczbą pikseli nie mniej niż 2688 (H) x 1520 (V)
 • Minimalna czułość na poziomie co najmniej 0.01lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz 0lux dla F1.4 dla trybu monochromatycznego z włączonym IR
 • Wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy w zakresie od 2.7 mm lub mniej do 12 mm lub więcej.
 • Rozdzielczości pracy kamery muszą obejmować co najmniej (HxV): 2688x1520/2560x1440, 2304x1296, 1280x720, 704x576/704x480, 352x288
 • Praca w oparciu o kompresje obrazu H.264 oraz MJPEG
 • Możliwość generowania co najmniej 30 klatek dla niższych rozdzielczości w pierwszym strumieniu
 • Możliwość konfiguracji Bitrate na poziomie od 32Kbit lub mniej do 9Mbit lub więcej
 • Wsparcie dla pracy w trybie korytarzowym
 • Tryb pracy dzień/noc ustawiany automatycznie lub tylko dzień lub tylko noc
 • Wbudowany doświetlacz IR o zasięgu co najmniej 50 metrów
 • Funkcje BLC oraz HLC oraz WDR
 • WDR na poziomie co najmniej 120dB – nie dopuszcza się zastosowania cyfrowego WDR
 • Obsługa audio
 • Zasilanie poprzez DC12V oraz POE zgodnie z 802.3af
 • Temperatura pracy w zakresie od -40°C lub niższej do co najmniej +60° lub wyższej
 • Klasa szczelności na poziomie IP 67 lub wyższym

 1. 6.    Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania podstawowe.

 

a)   Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

b)   Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

c)   Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

d)   Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.   

e)   Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o zgodnej z niniejszą SIWZ treści.   

f)     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Forma oferty.

a)   Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.

b)   Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

c)   Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

d)   Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

e)   Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz parafowanie przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

f)     Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.

g)   Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

h)    Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jedynie w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 


Zawartość oferty.

Kompletna oferta pod kątem technicznym musi zawierać:

a)   Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

b)   Oświadczenie oferenta o spełnianiu wszystkich wymagań technicznych określonych w zapytaniu.

 

 1. 7.    Wyjaśnianie i zmiany SIWZ

Wyjaśnianie treści SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zmiany w treści SIWZ

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejsze zapytanie.
 • Modyfikacja treści niniejszego zapytania nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
 • Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
 • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania.

 1. 8.    Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja z Zamawiającym winna być przekazywana za pośrednictwem faksu lub emaila. Osobą kontaktową w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pani Monika Kowalczyk - Kogut

Dyrektor Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej. 

Tel: 41 252 02 31

e-mail: m.kowalczyk@muzeum.biz


 1. 9.    Termin i miejsce złożenia oferty

 

a)   Ofertę w przedmiotowym postępowaniu należy złożyć do dnia 22.11.2018 roku  do godz. 12:00 w postaci e-mail, przesyłki pocztowej lub osobiście w siedzibie Muzeum, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna.


10. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez powołaną przez Zlecającego komisję w siedzibie Muzeum, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna 22 listopada 2018 r.  o godz. 13.00

11. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Tryb oceny ofert

a)   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

b)   Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.


13. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane