W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Nabór na stanowisko Głównego księgowego

XML

Treść

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

I . Nazwa i adres organizatora


Muzeum im. Orła Białego

ul. Słoneczna 90

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 252 02 31

e-mail: muzeum@muzeum.biz


II. Przedmiot naboru


1) Stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

2) Zatrudnienie w wymiarze  ½ etatu.

3) Umowa o pracę na czas określony.

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony.


III. Warunki pracy i termin zatrudnienia


Praca w jednoosobowym biurze, przy komputerze, z użyciem księgowych programów komputerowych, w siedzibie Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna 90, w wymiarze ½ etatu – 20 h tygodniowo.


Planowany termin zatrudnienia: 1 sierpnia 2018 r.


IV. Wymagania

Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 157, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
 2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”;
 3. Znajomość prawa w zakresie:
 • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy o rachunkowości;
 • ustawy o muzeach;
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 1. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 2. Umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych;
 3. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 4. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 5. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, terminowość, dokładność, dyspozycyjność;
 6. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury oraz umiejętność obsługi programu Comarch ERP Optima.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego księgowego:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych oraz bieżąca ich kontrola;
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 6. Aktualizowanie planu kont oraz polityki rachunkowości zgodnie z określonymi przepisami i standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
 7. Gromadzenie, przechowywanie i należyte zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń z ZUS i US; współdziałanie z organami skarbowymi i bankami;
 9. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów dotacyjnych;
 10. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek i potrąceń, rozliczanie ryczałtów, delegacji, ekwiwalentów, zasiłków zdrowotnych i innych składników płac, sporządzanie miesięcznych list płac oraz terminowe ich przekazywanie;
 11. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 12. Windykacja należności;
 13. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 14. Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji;
 15. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki;
 16. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wyceny majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 17. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 18. Realizacja procedur kontroli zarządczej;
 19. Wykonywanie innych nie wymienionych powyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Muzeum należą do kompetencji Głównego księgowego.

V.  Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

4. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydata aktualne zaświadczenie z KRK);

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

    publicznych;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji

  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:


1. Termin: do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 12.00

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum im. Orła Białego, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” lub pocztą, na adres Muzeum: Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.


VIII. Procedury konkursowe:

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie z komisją rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Muzeum osobnym zarządzeniem.

IX. Informacje dodatkowe:


1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum im. Orła Białego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ulicy Słonecznej 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Filip Szpytma, e-mail: muzeum@muzeum.biz

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych                          z realizacją procesu naboru, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Po tym terminie niniejsze dane, z wyjątkiem danych wybranej w wyniku naboru oferty, zostaną usunięte.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

- żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane