Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zasady dofinansowania kosztów dokształcania pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zasady dofinansowania kosztów dokształcania pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18  Referat Edukacji pok. 208
Wnioski o dofinansowanie dokształcania młodocianych pracowników należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3)  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.


Wymagane dokumenty
Dofinansowanie przyznaje się po spełnieniu przez pracodawcę następujących warunków:
1) Złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy.
2) Do wniosku należy dołączyć  kopie dokumentów:
- kopie dokumentów potwierdzające, że osoba ucząca młodocianego pracownika posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,
- kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki i zdanie egzaminu zawodowego,
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z załącznikami (do pobrania)

Termin załatwienia
-zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA

Tryb odwoławczy
Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem  organu wydającego decyzję.

Podstawa prawna
Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

Treść
Na podstawie art.  122  ustawy Prawo oświatowe  pracodawcom, którzy wykształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tychże młodocianych. Dofinansowanie to przyznawane jest przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Wg znowelizowanych przepisów powyższe dofinansowanie stanowi pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 1088 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).


KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
(w celu dofinansowania kosztów dokształcania młodocianych pracowników)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna(dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).
2.    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. „c” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) oraz art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148).
4.    Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania,  a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9.    Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij