W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

podanych we wnioskach  ofertowych w otwartych  konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 tj. ze zm)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji   o ochronie danych osobowych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna(dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18).

2.    Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. b, e[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 tj. ze zm.)

4.     Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.    Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE.

7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.    Przystąpienie konkursów jest dobrowolne. W przypadku decyzji o przystąpieniu podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku oraz przyznania dotacji i zawarcia umowy dotacyjnej.

9.    Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

10.              Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 [1] Art.6 RODO, czyli a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą; c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane