W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

Jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej
ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko - Kamienna
Stanowisko asystent rodziny
Komórka organizacyjna Dział Pomocy środowiskowej
Data ogłoszenia naboru 15.06.2021 r.
Termin składania
dokumentów
31.07.2021 r.
Ilość etatów 1 etat – umowa na zastępstwo (zadaniowy czas pracy)
Wymiar czasu pracy Pełny wymiar czasu pracy
Wymagania związane
ze stanowiskiem
I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001282

2) wykształcenie: określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000821

3) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

4) osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zakres wykonywanych
zadań na stanowisku
Określony w art. 15 ust. 1 ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

8) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Informacja o warunkach
pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) odporność na stres

e) komunikatywność

f) obowiązkowość i odpowiedzialność

g) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin
składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 29.06.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane