W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wersja strony w formacie XML
Miejsce załatwienia
Referat Zdrowia, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Skarżysko-Kamienna, 
parter pokój 009 


Wymagane dokumenty
Wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. (Dz.U. 2016 poz. 785) Wniosek dostępny jest na www.rodzina.gov.pl

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:
1) wniosek wypełniony na formularzu;
2) dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. Roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
3) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.Miejsce odbioru
Referat Zdrowia, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Skarżysko-Kamienna, 
parter pokój 009 


Opłaty
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w kasie Urzędu Miasta. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.
-

Termin załatwienia
Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta celem ich wydania.

Tryb odwoławczy
Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta celem ich wydania.

Uwagi
brak

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785).

Treść
Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
2) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (dotyczy każdego z rodziców);
3) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
4) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
6) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
7) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
8) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Uwaga: Oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 5 i 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane