W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wersja strony w formacie XML

Informacje dotyczące wydawania zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Referat Zdrowia pok.018 ,
tel.41 25 20 152


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2020.2021).
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Referat Zdrowia pok.018 ,
tel.41 25 20 152


Opłaty
Opłata skarbowa: podanie bez opłaty skarbowej

Termin załatwienia
1 miesiąc

Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie
2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Uwagi
Brak uwag

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. z 2019.2277)

2. Uchwała Nr LIX/61/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

3. Uchwała nr LIX/60/2018 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz. U. 2020.256)  

Treść
Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy:

1. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

3. Po złożeniu kompletu dokumentów na BOI Urzędu Miasta pok. 028, w przypadku nowych punktów sprzedaży, następują oględziny lokalu, z których sporządza się protokół4. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- powyżej 4,5% - 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu

5. Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w formie postanowienia które uprawomocnia się po 7 dniach.Opłaty: podanie i załączniki bez opłaty skarbowej

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność - są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

- opłatę za korzystanie z zezwolenia w następnym roku, ustala się na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

 

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

- przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa wyżej, wnoszą opłatę podstawową

- przedsiębiorcy, których zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są ważne przez cały rok kalendarzowy mogą dokonać opłaty w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

- w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za zezwolenia wnoszone są do kasy Urzędu Miasta, parter

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:- wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia
- do wglądu oryginał dowodu wpłaty
Opłata skarbowa: 17 zł - wpłata gotówką w kasie UM

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane