W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175
Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18 
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  41 252 01 00  
fax  41 252 02 00

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

NIP 6631823843
REGON 000516175

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki”

XML

Treść

Skarżysko- Kamienna , 09.03.2020 r.

WRPP.7013.2.1.2020.AP


Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej, Wydział Rozwoju i Planowania Przestrzennego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki”-  zgodnie z  n/w warunkami:

  1. Wykonawca musi wykazać, że

a)     Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali co najmniej jedną usługę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną usługę obejmującą prace projektowe dotyczące budowy parkingu o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto

b)     Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 t.j. ze zm.) w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności: drogowej  - minimum 1 osoba

Wykonawca winien załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału               w postępowaniu wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z uprawnieniami budowlanymi                                        i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za  zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

  1. Zadanie obejmuje opracowanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

-        Pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń 

-        Przedmiarów i kosztorysów

-        Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

  1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie projektowanego obiektu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
  2. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferta powinna obejmować całość prac składających się   na zamówienie.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Miejsce i termin składania ofert:

-        Ofertę sporządzoną pisemnie w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 , 26-110 Skarżysko-Kamienna ( Biuro Obsługi Interesanta), w terminie do 20.03.2020r. do godziny 1100

-        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020r. o godzinie 1115

-        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Załączniki

Oferta doc, 39 kB
SST doc, 38 kB
Projekt umowy doc, 141 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane